Všeobecná pravidla věrnostního programu Střechy plné odměn

PLATNÁ KE DNI 1. 1. 2018

PROVOZOVATEL VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU STŘECHY PLNÉ ODMĚN

 

Pořadatelem jsou společnosti Lindab s.r.o., se sídlem Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, IČ 49613332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20921
a
VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Horní Heršpice, Sokolova č.p. 654, č.o. 1d,IČ: 0532592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21967.

 

ČLENOVÉ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU STŘECHY PLNÉ ODMĚN

Členy věrnostního programu Střechy plné odměn (dále jen Programu) se mohou stát fyzické či právnické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti, na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění, provádějí montáž výrobků Lindab nebo VELUX. Realizační firma, která je v přímém smluvním vztahu se společností Lindab s.r.o., se může stát členem Programu, ale může načítat body pouze za nákup výrobků VELUX. Za členy Programu nejsou považováni jednotliví zaměstnanci firem, které provádějí montáž výrobků Lindab a VELUX, ale samotná firma zastoupená kontaktní osobou.

PREAMBULE

Věrnostní program Střechy plné odměn je určený pro realizační firmy, a je zaměřený na poskytování nadstandardních výhod zákazníkům prodejců. Zákazníci se stávají členy Programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na Přihlášce do programu nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

SBÍRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH BODŮ ZA VÝROBKY A AKTIVITY LINDAB

Člen Programu získává body za:
- nákupy výrobků Lindab u prodejců, kteří Program poskytují
- účast na školení pořádaném společností Lindab
- účast na školení pořádaném smluvním partnerem Lindab
- návštěvu stánku Lindab na výstavách

SBÍRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH BODŮ ZA VÝROBKY A AKTIVITY VELUX

Člen Programu získává body za:
- nákupy výrobků VELUX u prodejců, kteří Program poskytují
- účast na školení pořádaném společností VELUX
- účast na technických školeních certifikované skupiny VELUX Team
- prezentace společnosti VELUX

ZPŮSOBY SBÍRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH BODŮ

Body za nákupy výrobků Lindab nebo VELUX u prodejců, kteří poskytují služby Programu, jsou členům automaticky po předložení věrnostní karty připsány na jeho věrnostní konto. Hodnota jednoho bodu odpovídá jedné koruně české dle platných ceníkových cen nakoupených výrobků Lindab nebo VELUX (1Kč bez DPH = 1bod). Body za ostatní aktivity Lindab a za ostatní aktivity VELUX budou připsány nejpozději do 30 dnů od uskutečnění aktivity. Pravidla pro uznání bodů a způsob připsání bodů za ostatní aktivity jsou podrobněji popsána na www.strechyplneodmen.cz v sekci Body. Body za nákupy výrobků Lindab a VELUX u prodejců lze načítat od chvíle, kdy bude možnost načítání bodů u prodejce umožněna. Není možné body za nákupy načíst zpětně. Aktuální seznam prodejců, kteří umožňují načítání bodů za nákupy najdete na www.strechyplneodmen.cz v sekci Prodejci.

Body za ostatní aktivity budou připisovány od okamžiku vydání věrnostní karty. Není možné načítat body za ostatní aktivity zpětně. Bodová hodnota jednotlivých aktivit je uvedena na www.strechyplneodmen.cz v sekci Body.

Při odstoupení od nějakého úkonu, nejčastěji zrušení kupní smlouvy, za který byly členu připsány k dobru body nebo při zneužití karty, si společnosti Lindab s.r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhrazují právo stornovat odpovídajících počet bodů připsaných na konto. Společnosti VELUX Česká republika, s.r.o. a Lindab s.r.o. si vyhrazují právo podmínit načtení bodů za nákup výrobků předložením faktur za nákup zboží, faktur vystavených koncovým zákazníkům za zboží a odpovídajícího živnostenského oprávnění.
Výše a pravidla pro získání odměn poskytnutých členům Programu se řídí pravidly, která jsou uvedená na www.strechyplneodmen.cz. V rámci Programu jsou vyhlašovány jednorázově časově omezené nabídky a akce – kampaně. Odměny z těchto kampaní jsou zasílány podle dohody poštou, nebo předány osobně členům programu, kteří na ně získali nárok. Odměňování se řídí podmínkami stanovenými k jednotlivým kampaním, o nichž jsou členové Programu informováni.

Společnosti Lindab s.r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. si dále vyhrazují právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných akcích, nebo pozměnit výši odměn pro další kalendářní rok resp. ročník Programu.

ZÍSKÁNÍ VĚRNOSTNÍ KARTY LINDAB A VELUX

Věrnostní kartu lze získat:
Vyplněním přihlášky z katalogu a jejím odesláním elektronicky na adresu prihlasky@strechyplneodmen.cz nebo vyplněním a odesláním přihlášky on-line na www.strechyplneodmen.cz. Na základě splnění těchto podmínek bude zákazníkovi nejpozději do jednoho měsíce zaslána na uvedenou adresu věrnostní karta Lindab a VELUX s časově neomezenou platností, se kterou může ihned začít sbírat body na zákaznické konto. Za každou 1 korunu bez DPH ceny za dané zboží dle platného ceníku obdrží u prodejců Lindab a VELUX poskytujících službu Programu 1 bod.

Ztráta karty
V případě ztráty karty může člen požádat o vydání nové karty, zasláním emailu na info@strechyplneodmen.cz nebo vyplněním a odeslání formuláře v sekci Kontakt na www.strechyplneodmen.cz. Vydáním nové karty automaticky zaniká platnost pozbyté karty.

UZÁVĚRKY A VYHODNOCENÍ VĚRNOSTNÍCH KONT

Věrnostní program Střechy plné odměn je vyhlašován po jednotlivých ročnících dle kalendářního roku. Nasbírané body se převádějí do dalšího ročníku po dobu 1 roku od jejich vzniku. O aktuální výši nasbíraných bodů, vyčerpaných bodů i bodů zbývajících k vyčerpání se členové mohou informovat na www.strechyplneodmen.cz po přihlášení ke svému kontu, nebo mohou o informaci o aktuálním stavu bodů požádat telefonicky nebo e-mailem. Nevyčerpané body mohou uplatnit při výběru dárků kdykoli v průběhu roku. Změny v pravidlech programu jsou ohlašovány zpravidla s počátkem nového ročníku.

Objednávat je možné:
Po přihlášení ke svému kontu, v sekci Odměny na www.strechyplneodmen.cz

ZÁNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU STŘECHY PLNÉ ODMĚN

- člen nerealizoval během dvou let žádnou transakci
- člen Programu poskytl nesprávné údaje v přihlášce
- na žádost člena Programu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník svým podpisem na přihlášce nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře na www.strechyplneodmen.cz uděluje společnosti LINDAB s.r.o., se sídlem: Praha 6, Ruzyně, Na Hůrce 1081/6, PSČ 161 00, IČ: 496 13 332, jakožto správci a společnosti VELUX Česká republika, s.r.o. se sídlem: Brno, Horní Heršpice, Sokolova čp.654, čo. 1d, IČ: 005 32 592, jakožto dalšímu správci, souhlas k tomu, aby tyto společnosti zpracovávaly osobní údaje v rozsahu uvedeném v přihlášce/formuláři a dále v rozsahu údajů získaných správcem při používání věrnostní karty Programu „Střechy plné odměn“ (dále jen „Program“) a v rozsahu údajů poskytnutých v rámci obchodního styku s oběma správci. Účelem zpracování výše uvedených údajů je nabízení výrobků a služeb, informování o činnosti správců, akcích správce a jejich produktech a službách. Dále je účelem zpracování i řádná realizace Programu. Tento souhlas je udělován na dobu do jeho odvolání nebo do ukončení a vypořádání Programu. Souhlasím s tím, aby pro správce tyto údaje shromažďovaly i pověření zpracovatelé, tj. zejména obchodní zástupci a prodejci obou správců za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.

Potvrzuji, že jsem byl řádně informován o právech dle zákona zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat s tím, že odvolání je účinné pouze vůči správci, u kterého jsem odvolání provedl (druhý správce může nadále osobní údaje zpracovávat), dále že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na daného správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále uděluji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení k výše uvedeným účelům elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS, telefon) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Nepřevzaté výhry, odměny či výhry a odměny členů, kteří nereagují na výzvu k osobnímu převzetí výher a odměn, propadají Provozovateli. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady celou akci zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, přičemž nová pravidla nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na www.strechyplneodmen.cz. Pro případ jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se podmínek soutěže si společnosti Lindab s.r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhrazují právo provést závazný výklad podmínek soutěže.

Všeobecná pravidla věrnostního programu Střechy plné odměn jsou platná od 1.1.2017.

Aktuality

25.1.2018

Střechy Praha 8.-10.2.2018

 Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 20. ročník veletrhu Střechy Praha

16.1.2018

Začíná Lindab Akademie

Lindab chystá opět tematická školení pro architekty a projektanty, montážní firmy i prodejce. V tomto roce přichází s ucelenou koncepcí s názvem Lindab Akademie. Ta nabízí široké spektrum různých témat pro všechny, kdo se zabývají projektováním, prodejem či montáží plechových střešních krytin a tenkostěnných ocelových konstrukcí.

 

 

více aktualit