facebook youtube
menu

věrnostní program VELUX

věrnostní program VELUX

Všeobecná pravidla věrnostního programu Střechy plné odměn

platná ke dni 1. 4. 2023

PROVOZOVATEL VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU STŘECHY PLNÉ ODMĚN

Pořadatelem je společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Horní Heršpice, Sokolova č.p. 654, č.o. 1d, IČ: 0532592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21967.

ČLENOVÉ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU STŘECHY PLNÉ ODMĚN

Členy věrnostního programu Střechy plné odměn (dále jen Programu) se mohou stát fyzické či právnické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti, na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění, provádějí montáž výrobků VELUX. Za členy Programu nejsou považováni jednotliví zaměstnanci firem, které provádějí montáž výrobků VELUX, ale samotná firma zastoupená kontaktní osobou.

PREAMBULE

Věrnostní program Střechy plné odměn je určený pro realizační firmy, a je zaměřený na poskytování nadstandardních výhod zákazníkům prodejců. Zákazníci se stávají členy Programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na Přihlášce do programu nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

SBÍRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH BODŮ ZA VÝROBKY A AKTIVITY VELUX

Člen Programu získává body za:
- nákup výrobků VELUX u prodejců, kteří Program poskytují
- účast na školení pořádaném společností VELUX
- účast na technických školeních certifikované skupiny VELUX Team
- prezentaci společnosti VELUX

ZPŮSOBY SBÍRÁNÍ SOUTĚŽNÍCH BODŮ

Body za nákupy výrobků VELUX u prodejců, kteří poskytují služby Programu, jsou členovi po předložení věrnostní karty automaticky připsány na jeho věrnostní konto. Jedna koruna česká dle platných ceníkových cen nakoupených výrobků odpovídá 2,2 bodům (1 Kč bez DPH = 2,2 bodů). Body za ostatní aktivity VELUX budou připsány nejpozději do 30 dnů od uskutečnění aktivity. Pravidla pro uznání bodů a způsob připsání bodů za ostatní aktivity jsou podrobněji popsána na www.strechyplneodmen.cz v sekci Body. Body za nákupy výrobků VELUX u prodejců lze načítat od chvíle, kdy bude možnost načítání bodů u prodejce umožněna. Není možné body za nákupy načíst zpětně. Aktuální seznam prodejců, kteří umožňují načítání bodů za nákupy najdete na www.strechyplneodmen.cz v sekci Prodejci.

Body za ostatní aktivity budou připisovány od okamžiku vydání věrnostní karty. Není možné načítat body za ostatní aktivity zpětně. 

Při odstoupení od nějakého úkonu, nejčastěji zrušení kupní smlouvy, za který byly členu připsány k dobru body, nebo v případě zneužití karty, si společnost VELUX Česká republika, s.r.o., vyhrazuje právo stornovat odpovídající počet bodů připsaných na konto. Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., si vyhrazuje právo podmínit načtení bodů za nákup výrobků předložením faktur za nákup zboží, faktur vystavených koncovým zákazníkům za zboží a odpovídajícího živnostenského oprávnění.
Výše a pravidla pro získání odměn poskytnutých členům Programu se řídí pravidly, která jsou uvedená na www.strechyplneodmen.cz. V rámci Programu jsou vyhlašovány jednorázově časově omezené nabídky a akce – kampaně. Odměny z těchto kampaní jsou zasílány podle dohody poštou, nebo předány osobně členům programu, kteří na ně získali nárok. Odměňování se řídí podmínkami stanovenými k jednotlivým kampaním, o nichž jsou členové Programu informováni.

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. si dále vyhrazují právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných akcích, nebo pozměnit výši odměn pro další kalendářní rok resp. ročník Programu.

VĚRNOSTNÍ KARTA VELUX

Věrnostní kartu lze získat:
vyplněním přihlášky z katalogu a jejím elektronickým odesláním na adresu prihlasky@strechyplneodmen.cz nebo vyplněním a odesláním přihlášky on-line na www.strechyplneodmen.cz. Na základě splnění těchto podmínek bude členovi Programu nejpozději do jednoho měsíce zaslána na uvedenou adresu věrnostní karta VELUX s časově neomezenou platností, se kterou může ihned začít sbírat body na zákaznické konto. Za každou 1 korunu bez DPH ceny daného zboží dle platného ceníku obdrží u prodejců VELUX poskytujících službu Programu 2,2 bodů.

V případě ztráty karty může člen požádat o vydání nové karty, a to zasláním e-mailu na info@strechyplneodmen.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře v sekci Kontakt na www.strechyplneodmen.cz. Vydáním nové karty automaticky zaniká platnost pozbyté karty.

UZÁVĚRKY A VYHODNOCENÍ VĚRNOSTNÍCH KONT

Věrnostní program Střechy plné odměn je vyhlašován po jednotlivých ročnících odpovídajícím kalendářnímu roku. Nasbírané body se převádějí do dalšího ročníku po dobu 1 roku od jejich vzniku (datum nákupu zboží u prodejce). O aktuální výši nasbíraných bodů, vyčerpaných bodů i bodů zbývajících k vyčerpání se členové mohou informovat na www.strechyplneodmen.cz po přihlášení ke svému kontu, případně mohou o informaci o aktuálním stavu bodů požádat telefonicky nebo e-mailem. Nevyčerpané body mohou uplatnit při výběru dárků kdykoli v průběhu roku. Změny v pravidlech programu jsou ohlašovány zpravidla s počátkem nového ročníku.

Objednávat je možné:
po přihlášení ke svému kontu v sekci Odměny na www.strechyplneodmen.cz

DŮVODY PRO ZÁNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU STŘECHY PLNÉ ODMĚN

- člen Programu nerealizoval během dvou let žádnou transakci;
- člen Programu poskytl nesprávné údaje v přihlášce;
- ukončení na žádost člena Programu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 vás jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pochybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“, informuje, že zpracovává jako správce vaše osobní údaje, které byly získány od vás jako subjektu údajů, tj. byli vámi poskytnuty. 

Podle obecného nařízení o ochraně údajů je možné zpracovávat osobní údaje, jen jedná-li se o zákonné zpracování. Za zákonné zpracování je mimo jiné možné považovat zpracování pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 vás informuje, že na základě vašeho souhlasu zpracovává vaše osobní údaje. V této souvislosti vám sděluje:

a)     Kontaktní údaje na správce: VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 654/1d, Brno, Horní Heršpice, 619 00, IČ: 00532592, Tel: 531 015 506, E-mail: souhlas@velux.cz

b)     Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů

c)     Účely zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem marketingu, přímého marketingu, nabízení jejích výrobků, služeb, marketingových akcí a také za účelem analýz zákaznického chování, a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy, včetně pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu prodeje, a dále za účelem propagace na našich internetových stránkách www.velux.cz

d)     Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení: Ke zpracování osobních údajů nedochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

e)     Případní příjemci osobních údajů:

  • VELUX A/S, se sídlem 2970 Horsholm, Aadalsvej 99, Dánské království
  • VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., se sídlem Galvaniho 7/A, Bratislava 821 04, IČ: 31 348 611, Slovenská republika
  • DEICOM VISION s.r.o., se sídlem Blatec, č.p. 118, 783 75, IČ: 05691290

f)      Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země:  Správce může předávat osobní údaje do Dánského království, a to společnosti VELUX A/S, která je jediným společníkem správce. Důvodem předání osobních údajů je situace, kdy některé činnosti, pro které je udělen souhlas budou prováděny centrálně mateřskou společností VELUX A/S  nebo kontrola činnosti správce ze strany VELUX A/S. Dále Správce může předávat osobní údaje na Slovensko, a to společnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., která je sesterskou společností správce. Důvodem předání je fakt, že správce a VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. mají společný management a některá další oddělení. Dále Správce může předávat osobní údaje společnosti DEICOM VISION s.r.o., která technicky zajištuje provoz partnerského programu Střechy plné odměn.

g)     Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 7 let

h)    Práva subjektu údajů

1.   Subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů,

2.   Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

3.   Právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

4.   Právo na omezené zpracování

5.   Právo na přenositelnost údajů

6.   Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

7.   Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 

i)      Právo odvolat souhlas: V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným prohlášením doručeným na adresu správce nebo zasláním e-mailu na adresu souhlas@velux.cz (předmět e-mailu „Odvolání souhlasu“)

j)      Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

k)     Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout. Pokud nebudou údaje poskytnuty, nebudou subjektu údajů zasílány informace o produktech, službách a marketingových akcích VELUX.

K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení nedochází.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Nepřevzaté výhry, odměny či výhry a odměny členů, kteří nereagují na výzvu k osobnímu převzetí výher a odměn, propadají Provozovateli. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady celou akci zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, přičemž nová pravidla nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na www.strechyplneodmen.cz. Pro případ jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se podmínek soutěže si společnost VELUX Česká republika, s.r.o. vyhrazuje právo provést závazný výklad podmínek soutěže.

Veškeré příjmy získané jako odměna z věrnostního programu Střechy plné odměn jsou pro jejich účastníky (právnické osoby i fyzické osoby podnikatele) zdanitelným příjmem. Účastníci jsou povinni tento příjem zohlednit ve svém základu daně a fyzická osoba je povinna zároveň zohlednit v přehledech na sociální a zdravotní pojištění.

Všeobecná pravidla věrnostního programu Střechy plné odměn jsou platná od 1. 4. 2023.

 

Všeobecná pravidla věrnostního programu Střechy plné odměn   |    Právní ujednání   |    Cookies   |    GDPR   |    Kontakt

© 2024 Střechy plné odměn